İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞENPAZAR TİCARET ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

              www.akkasgroup.com

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

                                     www.akkasgroup.com


Veri Kategorileri

Veri Tipleri

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz

Pazarlama Verisi

Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler

Müşteri İşlem Verisi

Canlı destek sekmemizi kullanmanız halinde mesaj içerikleriniz

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı merciler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Altınşehir Mah.  Alemdağ Cad. No:700 Kat: 3 Çayırönü Mevkii Ümraniye İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@senpazarticaret.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.


Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

 

ŞENPAZAR AVM

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

  1. Genel Açıklamalar                                           www.akkasgroup.com
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, ŞENPAZAR TİCARET ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. (“ŞENPAZAR AVM”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ŞENPAZAR AVM tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ŞENPAZAR AVM tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir. 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 
  1. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
 

Başvuru Sahibi ŞENPAZAR AVM’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir: 

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 
  1.  Başvuru Yöntemi                                   www.akkasgroup.com
 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge il başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Altınşehir Mah.  Alemdağ Cad. No:700 Kat: 3 Çayırönü Mevkii Ümraniye İSTANBUL

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Altınşehir Mah.  Alemdağ Cad. No:700 Kat: 3 Çayırönü Mevkii Ümraniye İSTANBUL

“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

senpazarticaret@hs01.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle

Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

kvkk@senpazarticaret.com.tr

 

Şenpazar AVM, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 
  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz